+84 906 282 484 (David)
+84 983 822 192 (Jennifer)
sales@vietnambambootravel.com
Best of Vietnam Tour 14 Days 7 Days Vietnam Classic Tour Classic Indochina Overview Tour 15 Days

Reunification Express Train

 

Ha Noi - Saigon

Timetable for passenger trains on Ha Noi - Ho Chi Minh city railway line
(trains named SE1, SE3, SE5, TN3, TN5, TN7, TN9, Đ1, SN1)
(Applying from December 05, 2005)

Train Name SE1 SE3 SE5 TN3 TN5 TN7 TN9 Đ1 SN1
Itinerary 33h00 29h30 30h30 28h00 40h40 39h25 42h05    
Hà Nội 19.00 23.00 15.00 13.30 15.50 19.50 14.00 - -
Giáp Bát - - - - 16.01 - - - -
Phủ Lý - - - 14.33 16.54 - 15.03 - -
Nam Định 20.56 - 16.32 15.08 17.28 21.47 15.38 - -
Ninh Bình - - - 15.40 18.03 22.18 16.09 - -
Bỉm Sơn - - - 16.18 - - 16.50 - -
Thanh Hóa 22.31 - 18.04 16.57 19.25 23.34 17.32 - -
Vinh 00.53 04.09 20.13 19.36 22.21 02.26 20.33 - -
Yên Trung - - - 20.06 - - - - -
Hương Phố - - - 21.55 - 03.57 - - -
Đồng Lê - - - 23.07 - - - - -
Đồng Hới 04.42 07.44 23.56 00.49 02.51 06.53 02.05 - -
Đông Hà 06.44 - - 02.56 05.01 09.06 04.21 - -
Huế 08.05 10.29 02.49 04.20 06.21 11.12 05.42 - -
Lăng Cô 09.33 - - - 07.56 12.59 - - -
Đà Nẵng 10.54 12.51 05.14 07.26 09.31 14.45 08.58 06.40 -
Trà Kiệu - - - - - - - 07.30 -
Tam Kỳ 12.26 - - 09.15 11.27 16.34 10.52 08.30 -
Núi Thành - - - - - - - 09.14 -
Quảng Ngãi 13.37 - 07.56 10.39 12.58 17.52 12.36 10.15 -
Đức Phổ - - - - - - - 11.04 -
Bồng Sơn - - - - - - - 12.54 -
Phù Cát - - - - - - - 13.58 -
Diêu Trì 16.31 18.10 10.45 13.54 16.08 20.58 15.43 14.30 -
La Hai - - - - - - - 15.57 -
Tuy Hòa 18.25 - - 16.01 19.03 23.09 17.55 16.49 -
Giã - - - - - - - 18.04 -
Ninh Hòa - - - - - - - 18.37 -
Nha Trang 20.26 21.44 14.20 18.23 22.28 02.06 20.47 19.23 18.15
Tháp Chàm 22.05 - 15.50 20.17 00.53 04.03 23.54 21.43 19.57
Mương Mán - - 18.06 22.52 04.03 06.49 03.08 02.25 23.52
Biên Hòa - - - 02.35 07.34 10.11 06.42 05.38 03.28
Sài Gòn 04.00 04.30 21.30 03.30 08.30 11.05 07.40 06.25 04.15
 
Note: Trains don't stop to get and return guest at stations marked "-"

Saigon - Ha Noi

Timetable for passenger trains on Ho Chi Minh city - Ha Noi railway line
(trains named SE2, SE4, SE6, TN4, TN6, TN8, TN10, Đ2, SN2)
(Applying from December 05, 2005)

Train Name SE2 SE4 SE6 TN4 TN6 TN8 TN10 Đ2 SN2
Itinerary 33h00 29h00 30h30 38h00 40h40 39h25 42h05    
Sài Gòn 19.00 23.00 15.00 13.30 15.50 19.50 14.00 10.40 18.00
Biên Hòa 19.45 - - 14.11 16.33 20.41 14.43 11.26 18.47
Mương Mán - - 18.10 17.23 19.55 0.20 22.05 14.48 22.05
Tháp Chàm - - 20.22 19.51 22.36 3.11 21.28 17.26 02.19
Nha Trang 02.55 05.53 21.49 22.25 00.29 04.47 23.29 19.27 04.15
Ninh Hòa - - - - - - - 20.48 -
Giã - - - - - - - 22.13 -
Tuy Hòa - - 23.47 00.42 02.59 07.18 02.02 23.27 -
La Hai - - - - - - - 00.23 -
Diêu Trì 06.36 09.14 01.26 02.30 04.56 09.36 03.53 01.32 -
Phù Cát - - - - - - - 02.19 -
Bồng Sơn - - - - - - - 03.20 -
Đức Phổ - - - - - - - 04.20 -
Quảng Ngãi 09.46 - - 05.38 08.26 13.32 07.06 05.12 -
Núi Thành - - - - - - - 06.00 -
Tam Kỳ 11.03 - - 06.50 09.53 15.05 08.24 06.32 -
Trà Kiệu - - - - - - - 07.18 -
Đà Nẵng 12.38 14.15 06.31 08.29 11.53 16.42 10.10 09.06 -
Lăng Cô - - - - 13.41 18.30 - - -
Huế 15.30 16.52 09.10 11.58 15.05 19.52 13.46 - -
Đông Hà 16.45 - - 13.22 16.28 21.14 15.15 - -
Đồng Hới 18.33 19.38 12.08 15.24 18.54 23.10 17.24 - -
Đồng Lê - - - 17.30 - - - - -
Hương Phố - - - 18.52 - 02.37 - - -
Yên Trung - - - 20.00 - - - - -
Vinh 22.24 23.12 15.47 20.43 00.32 04.13 23.38 - -
Thanh Hóa 00.47 - 18.02 23.36 04.05 07.10 03.31 - -
Bỉm Sơn - - - - 04.52 - 04.19 - -
Ninh Bình - - - 00.53 05.38 08.37 05.08 - -
Nam Định 02.24 - 19.47 01.32 06.19 09.16 05.51 - -
Phủ Lý - - - - 07.11 09.59 06.38 - -
Giáp Bát - - - - - - - - -
Hà Nội 04.00 04.30 21.30 03.30 08.40 11.15 08.05 - -
 
Note: Trains don't stop to get and return guest at stations marked "-"

Prices

 Routes

 Soft Sleeper berth withoutAir - conditioner   Soft Sleeper berth with Air - conditioner
 Hanoi - Hue 40  48
 Hanoi - Da Nang 46 55 
Hanoi - Nha Trang  76 92 
 Hanoi - Saigon 83 113 
Hue - Nha Trang  36 44 
 Hue - Saigon 52 70 
Hue - Hanoi  40 48 
 Da Nang - Nha Trang 32 37 
Da Nang - Saigon  47 64 
 Da Nang - Saigon 46 55 
Nha Trang - Saigon  23 28 

 
© Bamboo Travel Corporation, International Tour Operator License No. 01-245/ TCDL
Head Office: Room 301, No. 406/51, Cong Hoa Road, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Email: sales@vietnambambootravel.com, Tel: +84 8 3811 6800, Fax: +84 8 3811 6820
Representative office in Hanoi: No. 75, Lane 49, Huynh Thuc Khang Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam, Tel: +84 4 3974 8776
goTop